SR EN

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Одељење за буџет и финансије обавља послове који се односе на припрему и  извршење буџета Општине;

обавља послове који се односе на израду и спровођење финансијских одлука, у складу са законом и другим прописима; послове планирања и праћења извршења буџета;

послове интерне контроле у смислу Закона о буџетском систему;

врши послове наменске расподеле буџетских прихода у складу са Одлуком о буџету;

имовинско-материјалне, рачуноводствено-књиговодствене послове, књиговодствено евидентирање непокретности чији је корисник Општина и који су у својини општине;

послови благајне и ликвидирања;

планира буџетску ликвидност готовинских токова буџета на основу  примања и издатака;

врши управљање преузетих обавеза у оквиру консолидованог рачуна трезора;

врши послове сервисирања дуга Општине;

израђује периодичне обрачуне, извештаје, анализе и сл. у вези са извештајем буџета;

ради завршне рачуне буџета, консолидованог рачуна трезора;

врши послове унапређења, управљања буџетским системом, прикупља промене буџета и помаже извршној власти у припреми документације буџета;

даје тумачење финансијских ефеката закона;

предлаже извршној власти нове моделе управне организације и процедуре у циљу ефикаснијег извршења буџета;

омогућује доступност финансијских трансакција јавности и учествује у јавним презентацијама и расправама у процесу доношења буџета;

врши дугорочно стратешко планирање буџета у складу са стратешким плановима у развоју Општине;

предлаже председнику Општине и Општинском већу  употребу средстава текуће буџетске резерве;

предлаже Општинском већу употребу средстава сталне буџетске резерве;

врши рачуноводствене послове општинских фондова и месних заједница, као и стручне послове и административне послове за месне заједнице;

обавља послове економата;

Из области јавних набавки обавља послове: израђује планове јавних набавки;

спровођење поступка јавних набавки;

праћење плана јавних набавки и контрола њиховог извршења у складу са Законом за директне и индиректне кориснике буџетских средстава;

као и други стручни послови у обасти јавних набавки;

пружа стручну помоћ, даје упутства и инструкције другим буџетском корисницима у пословима везаним за јавне набавке;

обавља  и друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки.

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности утврђене законом и другим прописима из ових области.

Please publish modules in offcanvas position.