SR EN

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

     Одељење локалне пореске администрације

Адреса: Душана Томашевића Ћирка, Пријепоље

Телефон: 033 711 077

            Радно време: понедељак-субота од 07 до 15 часова

У оквиру Општинске управе општине Пријепоље формирано је Одељење локалнe порескe администрацијe које је почело са радом 20.07.2009. године. Ово одељење је по Закону о финансирању локалне самоуправе , Закону о пореском поступку и пореској администрацији и Закону о порезима на имовину преузело надлежност Министарства финансија - Пореске управе у пословима утврђивања, контроле и наплате јавних прихода локалне самоуправе.

Одељење за локалну пореску администрацију врши:

 • утврђивање, контролу и наплату јавних прихода локалне самоуправе и контролу ради провере утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе;
 • пружање стручне помоћи пореским обвезницима у вези изворних прихода локалне самоуправе које администрира одељење;
 • издаје уверења правним лицима, предузетницима и физичким лицима о чињеницама о којима одељење води службену евиденцију;
 • примењује јединствени информациони систем за општинске јавне приходе и
 • води пореско књиговодство за јавне приходе општине које админуистрира одељење.

Информације о пореском задужењу, о својим правима и обавезама порески обвезници могу добити и у одељењу локалне пореске администрације, улица Душана Томашевића Ћирка у Пријепољу и на телефон 033/711-077 .

Информације о порезу на имовину, комуналним таксама и другим јавним приходима општине су доступне и „на клик“ грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације на сајту 

LPA RS

Централизацијом података 145 локалних пореских администрација, грађанима и привреди омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА да виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину и пријаву за накнаду за заштиту и унапређење животне средине. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину олакшава лицима која воде пословне књиге а којиа имају обавезу сваке године да, у складу са законом, понављају овај поступак.

Административни поступци, које се по захтеву спроводе у одељењу локалне пореске администрације су:

 • Одлагање плаћања дугованог пореза захтев                                                         захтев
 • Отпис дуговања по основу застарелости потраживања захтев                            захтев
 • Повраћај више или погрешно плаћеног пореза захтев                                         захтев
 • Усаглашавање стања на рачунима локалних јавних прихода                              захтев
 • Отпис плаћања дугованог пореза неосновано задуженог                                    
 • Преглед стања пореског дуга

Oбрасци пореских пријав:

Пријава пореза на имовину лица која не воде пословне књиге                                      ППИ2

Пријава комуналне таксе                                                                                                   пријава


 ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР


Годишњи план инсекцијског надзора за 2023. годину

Контролна листа 1. - Канцелариска контрола

Контролна листа 2. - Теренска контрола

Please publish modules in offcanvas position.