SR EN

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

Одељење локалне пореске администрације у складу са материјалним прописима  којима су уведени и уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу), за изворне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито: 

води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника који  води Пореска управа;

врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом;

врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу изворних прихода у складу са законом; 

врши обезбеђење наплате изворних прихода у складу са законом;

врши редовну и принудну наплату изворних прихода и споредних пореских давања у складу са законом;

покреће пореско-прекршајни поступак за учињене пореске прекршаје из области изворних прихода;

води управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у првостепеном пореском поступку;

примењује јединствени информациони систем за изворне приходе;

води пореско књиговодство за изворне приходе у складу са прописима;

планира и спроводи обуку запослених;

пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу изворних прихода;

по службеној дужности доставља пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна пореска управа;

врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију;

обавља и друге послове у складу са важећим прописима.

Please publish modules in offcanvas position.