SR EN

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове обавља послове Општинске управе из надлежности:

урбанизма и комунално-стамбених послова;

праћење стања у области урбанизма, грађевинској и комуналној области;

планирање и уређење простора;

предлаже акте којима се уређује развој комуналне делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, контролу снабдевања паром, линијски, градски и приградски превоз путника, одржавање и коришћење градских пијаца, паркова, зелених рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта и јавне расвете);

предлаже акте којима се регулише уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање;

вођење управног поступка и доношење решења из стамбене области;

води Регистар стамбених заједница и обавља и друге послове у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда;

извршава решења инспекцијских служби у извршном поступку;

учествује у доношењу предлога аката којима се регулише коришћење грађевинског земљишта, допринос за уређење грађевинског земљишта;

коришћење пословног простора којим управља Општина;

предлаже акт о утврђивању  накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;

стара се о заштити животне седине;

предлаже акте којима се регулише одржавање, заштита, коришћење и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;

предлаже акте којима се регулише организација јавног превоза на територији општине(ауто-такси превоз и превоз путника);

врши инспекцијски надзор  у области: грађевинарства, изградње објеката, комуналне делатности, заштите животне средине и друмског саобраћаја.

Спровођење обједињене процедуре електронским путем;

издавање: локацијских услова, грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова,  употребних  дозвола, издавање уверења и потврда у складу са Законом о општем управном поступку и другим прописима: води поступак легализације и озакоњења објеката;

обавља стручне и административне послове за потребе Комисије за планове;

врши управни надзор над радом јавних предузећа у области комуналних делатности,  планирања и уређења простора.

Из надлежности имовинско-правних послова: спроводи поступак располагања имовином у јавној својини општине, вођење јединствене евиденције, формирање регистра и попис непокретности у својини општине у складу са Законом;

решавање имовинских односа по Закону о планирању и изградњи (давање у закуп и својину грађевинског земљишта, утврђивање земљишта за редовну употребу објекта);

води поступак експропријације, деекспропријације, изузимање земљишта, повраћај пашњака и утрина селима на коришћење, повраћај задружне имовине;

врши конверзију права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду;

уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним чесмама, утврђује водне услове, издаје водне сагласности и водне дозволе за објекте локалног значаја, као и друге послове у складу са важећим прописима.

Одељење врши послове државне управе у комуналној, стамбеној и области урбанизма, грађевинарства и заштите и унапређења животне средине које Република повери Општини.

Одсек за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора у области: грађевинарства, комуналне делатности, заштите животне средине, послове инспекцијског надзора у области саобраћаја и некатегорисаних локалних путева;

вођење потребних евиденција;

сарадња са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружање помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор у циљу ефикаснијег обављања послова, припрему и израду нормативно-правних аката из надлежности Одељења. 

Обавља и друге послове из своје надлежности утврђене законом и другим прописима из ових области.

Please publish modules in offcanvas position.