SR EN

О ПРИЈЕПОЉУ

Назив: Општина Пријепоље
Адреса: Трг братства  и јединства бр. 1
Веб адреса: www.prijepolje.ls.gov.rs

Бројeви телефона:
Централа: 033/714-073
Матични број: 06789919
ПИБ: 100809636

Општина послове који су јој поверени законима и Статутом општине врши преко својих органа и то: Скупштине, Председника, Општинског већа и Општинске управе.

Скупштина општине је највиши орган власти у општини, коју чини 41 одборник изабраних на изборним листама политичких странака и других политичких организација њихових коалиција и листа које предложе групе грађана.

Скупштина има председника Скупштине и заменика Председника, као и Секретара.

Скупштина врши послове прописане Статутом општине, по поступку и процедури садржаној у Пословнику о раду Скупштине општине.

Скупштина оснива стална радна тела на којима се разматрају питања о којима одлучује Скупштина . Надлежност сталних радних тела Скупштине регулише се Пословником о раду Скупштине општине.

Председник општине врши извршну функцију у општини. Председник има и заменика. Председник општине је истовремено и председник Општинског већа. На ову функцију га бира Скупштина на мандатни период од 4 године, из реда одборника.

Председник општине обавља послове прописане Статутом општине.

Општинско веће је извршни орган Општине. Веће има 8 чланова које бира Скупштина, из реда одборника и грађана, заменика Председника општине који је члан Већа по функцији и Председника општине који је истовремено и председник Већа.

Општинско веће обавља послове прописане Статутом општине.

Општинска управа образује се као јединствена служба.

Општинском управом руководи начелник Општинске упрве. Послови које обавља начелник Општинске управе описани су Одлуком о Општинској управи општине Пријепоље.

Сходно захтевима стандарда, Управа је утврдила процедуре за поступање по сваком захтеву и редовно контролише, свој рад, и подноси годишње извештаје о раду Општинском већу и Скупштини општине.

Општинска управа има посебне организационе јединице (Одељења) које су организоване за вршење сродних управних, стручних, организационих, административних и других послова, а у оквиру Одељења формирани су Одсеци.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи општине Пријепоље

Списак службених лица у Општинској управи Пријепоље овлашћених за решавање у управним стварима и вођење управног поступка до доношења решења

 


Стратегија управљања ризицима Општине Пријепоље, Октобар,2022.године

 


Нa oснoву члaнa 11. и члaнa 32. тaчкa 1. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, брoj 129/07, 83/14 - др. зaкoн, 101/16 – др. зaкoн и 47/2018) и члaнa 39. стaв 1. тaчкa 1. Стaтутa oпштинe Приjeпoљe („Службeни  глaсник  oпштинe Приjeпoљe '' брoj 4/09,12/14 и 19/16`), Скупштинa oпштинe Приjeпoљe ,нa сeдници oдржaнoj 13.02.2019.гoдинe, пo прибaвљeнoм мишљeњу Mинистaрствa зa држaвну Упрaву и лoкaлну сaмoупрaву брoj 110-00-00465/2018-24 oд 04.02.2019.гoдинe доноси 

СTATУT OПШTИНE ПРИJEПOЉE

Кликом на овај линк можете погледати текст Статута општине Пријепоље ЋИРИЛИЦА ЛАТИНИЦА

 

П О С Л О В Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
(„Службени гласник општине Пријепоље, број 3/14, 3/15, 13/16, 5/17, 16/17, 5/19 и 10/20)

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

Please publish modules in offcanvas position.