SR EN

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове обавља поверене и изворне послове Општинске управе који се односе на:

признавање права  у области друштвене бриге о деци;

послови из области предшколског, основног и средњег образовање, здравствене и социјалне заштите, спорта и физичке културе из надлежности локалне самоуправе;

послови просветне инспекције;

израда планске документације у циљу организације и обезбеђења од елементарних непогода;

организација цивилне заштите;

припрема нацрта  планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине;

обавља послове који се односе на борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и жртава фашистичког терора;

рачуноводствено-књиговодствене послове из области борачко-инвалидске заштите;

здравства (утврђивање узрока смрти, вакцинације, процена потреба за пружање додатне образовне, здравствене социјалне подршке детету-ученику);

студентски кредити;

архива;

канцеларијско пословање, евиденција о печетима, штамбиљима и жиговима, достава поште, писарница;

коришћење и одржавање техничких средстава и опреме;

коришћење и одржавање зграда и пословних просторија;

превоз и одржавање моторних возила;

коришћење и одржавање телефонске централе и телефонских уређаја;

одржавање хигијене у зградама и пословним просторијама;

достава материјала и писмена за потребе Скупштине општине, Општинског већа и Општинске управе, вођење персоналне евиденције и стручне послове у вези са радним односима запослених у Општинској управи;

послови пријемне канцеларије;

вођење евиденције у области грађанских стања и управне послове у овој области;

матичне службе и месне канцеларије;

оверу потписа, рукописа и преписа;

пружање правне помоћи грађанима;

заштита права пацијената;

умножавање и штампање материјала;

дактилографски послови;

послови за потребе Скупштине општине, Општинског већа, радних тела и колегијалних органа  Скупштине општине;

вођење бирачког списка и обављање административних послова око организовања и спровођења избора за потребе Општинске изборне комисије (радног тела);

врши послове повереника Републичког комесеријата за избеглице;

послови информисања и уређивање сајта општине.  

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности у скаду са законом и другим прописима из ових области.

Одељење врши послове државне управе у области Општинске управе, које Република повери Општини.

У саставу овог Одељења постоје следеће месне канцеларије:

1. Месна канцеларија Аљиновићи: са седиштем у Аљиновићима, за насељена места: Аљиновићи, Бискупићи, Горњи Горачићи, Караула, Милошев До, Мушковина, Међани и Правошево.

2. Месна канцеларија Бродарево: са седиштем у Бродареву, за насељена места: Балићи, Баре, Брвине, Бјелахова, Бродарево, Буковик, Гојаковићи, Горњи Страњани, Гробнице, Гостун, Доњи Страњани, Завинограђе, Заступ, Ивезићи, Копривна, Поток и Слатина.

За остала насељена места на подручју општине Пријепоље, послови из делокруга месних канцеларија обављају се у Матичној служби у Пријепољу.

Одсек друштвене бриге о деци обавља послове који се односе на признавање права и спровођење прописа у области друштвене бриге о деци;

пружа правну и административну помоћ странкама, заинтресованим лицима, органима и организацијама из ове области.

Oдсек за Скупштинске послове и послове Општинског већа  обавља послове за потребе Скупштине општине, председника Скупштине општине, председника Општине, Општинског већа, одборничких група и одборника;

врши неопходне припреме за одржавање седница Скупштине општине, Општинског већа и радних тела Скупштине општине;

врши обраду аката усвојених на седницама Скупштине општине и Општинског већа и доставља их надлежним службама у циљу извршавања;

сређује, евидентира и чува изворна акта и документа Скупштине општине, Општинског већа и радних тела Скупштине општине;

припрема одговоре на представке и притужбе грађана; пружа правну помоћ грађанима;

заштиту права пацијената;

пружа стручну помоћ обрађивачима материјала за седнице;

припрема нацрте аката;

пружа стручну помоћ одборницима и одборничким групама;

издаје Службени гласник општине Пријепоље (у њему објављује акта која доноси Скупштина општине ,Општинско веће и други органи општине) .

Please publish modules in offcanvas position.